Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885444

Anahtar Kelimeler:

liderlik, liderlik yönelimi, üniversite öğrencisi

Özet

Sağlık sektöründe etkili liderlik; ekip çalışması, karar alma süreçleri ve hasta bakımı gibi kritik faktörleri etkileyerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır ve böylece toplumun genel sağlığına katkıda bulunur. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde liderlik becerilerini anlamak ve geliştirmek, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelimlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmaya 156 kadın ve 53 erkek katılımcı dahil edilmiş ve veri toplama aracı olarak Liderlik Yönelimi Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular SPSS 25.0 kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmada, politik liderlik düzeyleri düşükken, yapısal, insan merkezli, sembolik ve genel liderlik yönelimi puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyet, yaş ve spor branşı değişkenlerinin liderlik yönelimleri ve alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken, aktif spor katılımı anlamlı bir farklılık göstermiştir. Gelecekteki araştırmalar, çeşitli eğitim yöntemlerinin ve müfredatın öğrencilerin liderlik becerileri üzerindeki etkisini araştırabilir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının liderlik becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde uygulamaya yönelik çalışmaların önemini vurgulamak çok önemlidir. Bu tür çalışmalar, sağlık sisteminde liderlik kalitesinin geliştirilmesine ve sağlık hizmetlerinden toplum için elde edilen faydaların artırılmasına yardımcı olabilir.

Referanslar

Akbaba, A., & Erenler, E. (2008). Otel işletmelerinde yöneticilerin liderlik yönelimleri ve işletme performansı ilişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 21-36.

Altınışık, Ü. & Çelik, A. (2022). Spor bilimleri gelişiminin büyüme çabaları ile duygusal zeka düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), 225-236.

Aydın, R., Bozkuş, T., & Kul, M. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğrencilerin liderlik özelliklerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 4(Special Issue 1), 122-131.

Bayındır, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelim davranışların araştırılması: İstanbul Gelişim Üniversitesi örneği. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 260-268. https://doi.org/10.38021/asbid.806450

Beltekin, E., & Kuyulu, İ. (2019). Spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin liderlik yönelim düzeylerinin incelenmesi (Erciyes Üniversitesi örneği). Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 1(1), 26-29.

Bolman, L. & Deal, T. (1991). Leadership and management effectiveness: A multi‐frame, multi‐sector analysis. Human Resource Management, 30(4), 509-534.

Cengiz, R., & Güllü, S. (2018). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin liderlik yönelimleri ve fiziksel saygı düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 94-108.

Dereli, M. (2003). İlköğretim müdürleri/ilköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerine ilişkin bir anket araştırması (Yayın No. 140148) [Yüksek Lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step bysstep: A simple guide and reference (10th ed.). Pearson. Boston.

Güler, B., Dursun, M., & Gunay, M. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 576-587.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, E. Ö. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelimleri ve öz güven davranışlarının incelenmesi (Yayın No. 473823), [Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Koçak, R. D., & Özüdoğru, H. (2012). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonu ve performansı üzerindeki etkileri: Kamu ve özel hastanelerinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 76-88.

Korkmaz, O. (2017). Otantik liderlik ve örgütsel güven. The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 437-454.

Kubat, R., Ulukan, M., Şahinler, Y., Ersoy, A. (2022). Beden eğitimi öğretmenlerinin dönüşümcü liderlik algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 11-16. https://doi.org/10.47257/Busad.1017222

Özdenk, S. (2015). Bireysel ve takım sporuyla uğraşan sporcular ile spor yapmayan bireylerin duygusal zekâ ve liderlik özelliklerinin incelenmesi (Yayın No. 419376) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi] Ulusal Tez Merkezi.

Özkalp, E., & Sabuncuoğlu, Z. (1997). Örgütlerde davranış (9. baskı). Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.

Sarıkaya, O. Ç., & Bilir, F. P. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik özelliklerinin incelenmesi: Çukurova Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-18.

Semiz, H. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinde sporun liderlik üzerine etkisi (Yayın No. 328017), [Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Senger, K., & Kaya, H. İ. (2017). Öğretmenlerin liderlik yönelim algılarının yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 9(36), 168-175.

Seydioğlu, C. (2017). İstanbul'daki beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinden bireysel ve takım sporları yapanların liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi (Yayın No. 466804), [Yüksek Lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Ünal, M. (2012). Stratejik yönetim ve liderlik. Beta Yayıncılık. İstanbul.

Yukl, G.A. (2002) Leadership in Organizations (5th ed.). Prentice Hall. Upper Saddle River.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-27

Nasıl Atıf Yapılır

Dereceli, Çağatay, Dereceli, E., Kıvanç, Y., & Parlak, R. (2024). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. InnovatioSports Journal , 2(1), 16–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885444