Investigation of Leadership Orientations of Health Services Vocational School Students in Terms of Various Variables

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885444

Keywords:

Leadership, leadership orientation, university student

Abstract

Effective leadership in the healthcare sector enhances the quality of healthcare services by influencing critical factors such as teamwork, decision-making processes, and patient care, thus contributing to the overall health of society. Therefore, understanding and developing leadership skills in healthcare are crucial for delivering high-quality healthcare services. In this context, the aim of the study is to examine the Leadership Orientations of students in Health Services Vocational School across various variables. The study included 156 female and 53 male participants, and the Leadership Orientation Scale was used as the data collection tool. The findings were analyzed using SPSS 25.0, and parametric tests were applied due to the normal distribution of the data. While political leadership levels were found to be low, structural leadership, human-centered leadership, symbolic leadership, and overall leadership orientation scores were high. Gender, age, and sports branch variables did not have a significant impact on leadership orientations and sub-dimensions, except for active sports participation, which yielded a significant difference. Future research could explore the effects of different educational methods and curricula on students' leadership abilities. Furthermore, emphasizing the importance of practical studies to identify and enhance the leadership skills of healthcare professionals is crucial. Such studies can help improve leadership quality in the healthcare system and increase the benefits derived from healthcare services for society.

References

Akbaba, A., & Erenler, E. (2008). Otel işletmelerinde yöneticilerin liderlik yönelimleri ve işletme performansı ilişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 21-36.

Altınışık, Ü. & Çelik, A. (2022). Spor bilimleri gelişiminin büyüme çabaları ile duygusal zeka düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), 225-236.

Aydın, R., Bozkuş, T., & Kul, M. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğrencilerin liderlik özelliklerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 4(Special Issue 1), 122-131.

Bayındır, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelim davranışların araştırılması: İstanbul Gelişim Üniversitesi örneği. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 260-268. https://doi.org/10.38021/asbid.806450

Beltekin, E., & Kuyulu, İ. (2019). Spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin liderlik yönelim düzeylerinin incelenmesi (Erciyes Üniversitesi örneği). Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 1(1), 26-29.

Bolman, L. & Deal, T. (1991). Leadership and management effectiveness: A multi‐frame, multi‐sector analysis. Human Resource Management, 30(4), 509-534.

Cengiz, R., & Güllü, S. (2018). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin liderlik yönelimleri ve fiziksel saygı düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 94-108.

Dereli, M. (2003). İlköğretim müdürleri/ilköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerine ilişkin bir anket araştırması (Yayın No. 140148) [Yüksek Lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step bysstep: A simple guide and reference (10th ed.). Pearson. Boston.

Güler, B., Dursun, M., & Gunay, M. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 576-587.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, E. Ö. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelimleri ve öz güven davranışlarının incelenmesi (Yayın No. 473823), [Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Koçak, R. D., & Özüdoğru, H. (2012). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonu ve performansı üzerindeki etkileri: Kamu ve özel hastanelerinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 76-88.

Korkmaz, O. (2017). Otantik liderlik ve örgütsel güven. The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 437-454.

Kubat, R., Ulukan, M., Şahinler, Y., Ersoy, A. (2022). Beden eğitimi öğretmenlerinin dönüşümcü liderlik algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 11-16. https://doi.org/10.47257/Busad.1017222

Özdenk, S. (2015). Bireysel ve takım sporuyla uğraşan sporcular ile spor yapmayan bireylerin duygusal zekâ ve liderlik özelliklerinin incelenmesi (Yayın No. 419376) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi] Ulusal Tez Merkezi.

Özkalp, E., & Sabuncuoğlu, Z. (1997). Örgütlerde davranış (9. baskı). Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.

Sarıkaya, O. Ç., & Bilir, F. P. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik özelliklerinin incelenmesi: Çukurova Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-18.

Semiz, H. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinde sporun liderlik üzerine etkisi (Yayın No. 328017), [Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Senger, K., & Kaya, H. İ. (2017). Öğretmenlerin liderlik yönelim algılarının yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 9(36), 168-175.

Seydioğlu, C. (2017). İstanbul'daki beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinden bireysel ve takım sporları yapanların liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi (Yayın No. 466804), [Yüksek Lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Ünal, M. (2012). Stratejik yönetim ve liderlik. Beta Yayıncılık. İstanbul.

Yukl, G.A. (2002) Leadership in Organizations (5th ed.). Prentice Hall. Upper Saddle River.

Published

27.03.2024

How to Cite

Dereceli, Çağatay, Dereceli, E., Kıvanç, Y., & Parlak, R. (2024). Investigation of Leadership Orientations of Health Services Vocational School Students in Terms of Various Variables. InnovatioSports Journal, 2(1), 16–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885444