Yayın Etiği ve Davranış Kuralları

InnovatioSports Journal olarak, yayın etiği ve davranış kurallarına tam uyum göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen politikaları benimsemekteyiz:

  1. Yazarlar, diğer çalışmalardan alıntı yaparken doğru ve dürüst bir şekilde alıntı yapmalı ve alıntıların yanıltıcı veya hatalı olmamasına özen göstermelidir.

  2. Yazarlar, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve yayınlanan materyallerin telif haklarını ihlal etmemelidir. Telif hakkı ihlali durumlarında gerekli yasal adımlar atılacaktır.

  3. Veri manipülasyonu, veri sahtekarlığı veya sonuçların yanıltıcı bir şekilde sunulması kabul edilemez. Araştırmaların ve sonuçların doğruluğu ve bütünlüğüne önem verilmektedir.

  4. Yazarlar, editörler ve hakemler çıkar çatışmalarını açıkça bildirmeli ve bu çıkar çatışmalarının yayın kararlarını etkilememesine dikkat etmelidir.

  5. Yazarlar, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik standartlara uygun davranmalı, gizlilik haklarına saygı göstermeli ve gerekli izinleri alarak araştırma materyallerini kullanmalıdır.

  6. Aynı araştırma sonuçlarının birden fazla dergide yayınlanması, veri manipülasyonu, intihal veya diğer etik dışı davranışlar kabul edilemezdir.

  7. Yayınlanacak makalelerin doğru, dürüst ve açıklayıcı olması gerekmekte, okuyucuları aldatıcı veya yanıltıcı bilgiler içeren çalışmalar kabul edilmemektedir.

  8. Hakemlik sürecinin gizliliği ve tarafsızlığına önem verilmekte, hakemlerin değerlendirme sürecinde açık ve adil davranması beklenmektedir.

  9. Yayın etiği ve davranış kuralları konusunda COPE (Committee on Publication Ethics), DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve WAME (World Association of Medical Editors) gibi önde gelen kuruluşların belirlediği ilkeleri takip ediyoruz. Bu ilkelere uygun davranma, makale değerlendirme, yayın süreci ve çıkar çatışmaları gibi konularda önem arz etmektedir.

Bu politikaların ihlali durumunda gerekli önlemler alınacak ve uygun adımlar atılacaktır. Okuyucularımızın, yazarlarımızın ve diğer paydaşlarımızın etik bir yayıncılık ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla bu kurallara sıkı bir şekilde uyulması önemlidir.

 

Editör Sorumlulukları

Editörler, gönderilen makaleleri disiplin standartlarına, akademik titizliğe ve derginin kapsamına uygun olarak değerlendirir. Makalelerin bilimsel önemini, yöntemlerin geçerliliğini ve sonuçların doğruluğunu titizlikle incelerler.

Uygun bir hakem havuzu oluşturur ve hakemleri dikkatle seçerek gönderilen makaleleri tarafsız ve nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri için görevlendirir. Hakemlerin alanında uzman, bilimsel dürüstlüğe ve etik standartlara bağlı kişiler olmasını sağlar. Hakemlerin zamanında ve adil değerlendirmeler yapmalarını sağlar, gerektiğinde alternatif hakemler belirler.

Makalelerin yayınlanması veya reddedilmesine yönelik kararları bilimsel açıdan objektif kriterlere dayanarak verir. Derginin yayın politikalarına, kalite standartlarına ve okuyucuların beklentilerine uygunluğunu göz önünde bulundurur.

Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel kalitesini ve doğruluğunu sağlamak için gerekli kontrolleri yapar. Makalelerin dilbilgisi, yazım kuralları, ve görsel içerik gibi unsurların standartlara uygunluğunu denetler.

Editörler, derginin yayın etiği politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalır ve makalelerin etik ilkeler çerçevesinde hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlar. Bilimsel dolandırıcılık, telif hakkı ihlali, ve çıkar çatışmaları gibi etik sorunlarla ilgili durumlarda gerekli adımları atar.

Derginin genel yönetiminden sorumludur ve yayın akışını, zamanlamasını ve içerik politikalarını belirler. Derginin uzun vadeli stratejilerini planlar ve derginin akademik itibarını ve etkisini artırmak için çalışır.

Okuyucularla etkileşimde bulunur, geri bildirimleri değerlendirir ve derginin kalitesini artırmak için gereken iyileştirmeleri yapar. Okuyucuların beklentilerini ve taleplerini anlamak için düzenli olarak geri bildirim alır ve bu doğrultuda dergiyi geliştirir.

Derginin sürdürülebilir büyümesi ve gelişimi için yenilikçi stratejiler geliştirir ve uygular. Yayın endüstrisindeki trendleri takip eder, teknolojik yenilikleri dergiye entegre eder ve derginin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için çaba gösterir.

Hakem Sorumlulukları

Makaleleri titizlikle inceler ve içerik, metodoloji, sonuçlar ve tartışma bölümleri gibi kritik noktalara odaklanarak değerlendirir.

Makalelerle ilgili detaylı ve yapıcı geri bildirimler sağlar. Gerekli revizyonları net bir şekilde önerir ve araştırmacıları makalelerini iyileştirmeye teşvik eder. Bilimsel içerik ve kaliteye dayalı olarak görüşlerini açıklar ve değerlendirme raporlarını gerekçeli bir şekilde sunar.

Makalelerin yayınlanması veya reddedilmesi hakkında karar sürecine aktif bir şekilde katılır. Bilimsel içerik ve kaliteye dayalı olarak görüşlerini açıklar.

Değerlendirme sürecinde etik kurallara tam uyum sağlar ve bilimsel dürüstlüğü korur. Araştırmacıların çalışmalarını doğru güvenilir ve etik açıdan kabul edilebilir bir şekilde değerlendirir.

Değerlendirme sürecinde tutarlı ve objektif bir yaklaşım sergiler. Değerlendirme kriterlerine sadık kalır ve adil bir değerlendirme yaparak bilimsel standartlara uygunluğu sağlar.

Belirlenen süre içinde değerlendirme görevlerini zamanında tamamlar. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak derginin sürekliliğine katkıda bulunur.

Yazar Sorumlulukları

Yazarlar, gönderdikleri makalenin orijinal ve benzersiz olduğundan emin olmalıdır. Başka kaynaklardan alınan içeriklerin doğru şekilde atıf yapılarak kullanılmasını sağlarlar.

Araştırma sürecinde etik kurallara tam anlamıyla uyar ve bilimsel dürüstlüğü korur. Verilerin düzgün bir şekilde toplandığından ve sunulduğundan emin olurlar. Araştırma konusundaki çıkar çatışmalarını açıkça beyan ederler.

Makalelerinin bilimsel katkısını net bir şekilde ifade ederler. Araştırmanın metodolojisi, bulguları ve sonuçları üzerinde açık ve net bir şekilde odaklanırlar. Yapılan çalışmanın literatüre olan katkısını vurgularlar.

Hakemlerden gelen geri bildirimlere açık olurlar ve gerekli revizyonları yaparlar. Eleştirilere ve önerilere saygılı bir şekilde yaklaşırlar ve makalelerini iyileştirmek için gerekli adımları atarlar.

Makalelerinde kullandıkları her bilgi ve fikrin kaynağını belirtir ve alıntıları doğru bir biçimde kullanırlar. Kaynakların doğru bir şekilde atıflandığından ve kullanıldığından emin olurlar.

Ortak yazarlık durumunda, tüm yazarlar arasında işbirliğini teşvik ederler ve katkıları adil bir şekilde tanırlar. Ortak yazarlar arasında bilgi paylaşımını ve iletişimi desteklerler.

Editörlerle ve hakemlerle etkili bir iletişim sürdürürler ve gerekli düzeltmeleri yapmak için işbirliği yaparlar. Hakemlerden gelen geri bildirimleri anlayışla karşılarlar ve makalelerini daha iyi hale getirmek için işbirliği yaparlar. Ayrıca, editörlerle dergi politikaları ve yayın süreci hakkında açık bir iletişim sürdürürler.