Akran Değerlendirme Süreci

Bir makalenin yayımlanması genellikle makalenin dergiye gönderilmesinden itibaren yaklaşık olarak 3-6 ay sürebilir. Aşağıda süreç adımları detaylandırılmıştır. Bu süreçlerin her biri, makalenin dergiye gönderilmesinden yayınlanmasına kadar geçen süreyi kapsar.

 

Makalenin İlk Değerlendirmesi (Editör tarafından): (1-2 hafta)

 • Makalenin alınmasıyla birlikte, editörler ilk değerlendirmeyi gerçekleştirir. Bu değerlendirme, makalenin derginin kapsamına ve kabul edilebilirlik kriterlerine uygunluğunu belirlemeyi amaçlar.
 • Editör, makalenin içeriğini, yapılan araştırmanın önemini, yöntemlerin doğruluğunu ve sonuçların tutarlılığını inceler. Eğer uygun görülmezse, yazarlara geri bildirim verilerek makalenin düzeltilmesi istenir veya makale reddedilebilir.

Hakem Seçimi: (1 hafta)

 • Makalenin uygun bulunması durumunda, editörler uygun hakemleri seçer. Bu hakemler, ilgili alanlarda uzman, tarafsız ve objektif değerlendirme yapabilecek nitelikte kişilerdir.
 • Hakemlerin seçimi, makalenin karmaşıklığı, alanı ve metodolojisi gibi faktörlere göre yapılır.

Hakem Değerlendirme Süreci: (4-6 hafta)

 • Makale, seçilen hakemlere gönderilir ve değerlendirme süreci başlar. Hakemler, makaleyi titizlikle inceler ve içerik, metodoloji, sonuçlar ve tartışma bölümleri gibi önemli noktalara odaklanarak değerlendirir.
 • Hakemler, olumlu, olumsuz veya revizyon gerektiren değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirmeler, makalenin kalitesi, yenilikçiliği ve bilimsel katkısı gibi kriterlere dayanır.
 • Eğer iki hakem, makaleyi olumlu bulursa ve yayınlanması için herhangi bir büyük revizyon önermezse, makale, bu durumda editör tarafından kabul edilebilir.
 • İki hakem de makaleyi olumsuz değerlendirirse, bu durumda editör genellikle makalenin reddedilmesine karar verebilir.
 • Eğer bir veya her iki hakem, makalenin revize edilmesi gerektiğini belirtirse, ancak revizyonun kapsamı veya doğası hakkında anlaşmazlık varsa, bu durumda üçüncü bir hakeme ihtiyaç duyulabilir.
 • Üçüncü hakem, revizyonun gerekli olup olmadığını veya revizyon önerilerinin yeterli olup olmadığını değerlendirebilir.
 • Ayrıca, revizyonlar sonrasında iki hakem arasında farklı görüşler olması durumunda, üçüncü hakem aracılığıyla bu farklılıkların çözülmesi ve nihai kararın alınması sağlanabilir.

Değerlendirme Sonuçlarının Toplanması: (1-2 hafta)

 • Hakemlerden gelen değerlendirmeler editöre iletildikten sonra bir araya getirilir.
 • Hakemlerin yaptığı değerlendirmeler editör tarafından incelenir ve değerlendirilir.

Yazarlara Bildirme ve Revizyon Süreci: (2-4 hafta)

 • Yazarlara, hakemlerden gelen değerlendirmeler ile birlikte geri bildirim yapılır.
 • Yazarlar, hakemlerin önerilerine ve eleştirilerine uygun şekilde makalelerini revize ederler.
 • Makalelerin revize edilmiş halleri, tekrar editöre gönderilir.

Nihai Değerlendirme ve Karar Süreci: (1-2 hafta)

 • Editör, yazarların yaptığı revizyonları inceleyerek son değerlendirmeyi yapar.
 • Makale, revizyonlar sonrasında kabul edilebilir durumdaysa yayınlanmaya uygun bulunur.
 • Yayınlanmaya uygun görülmeyen makaleler, editör tarafından reddedilir.

Bu süreçler, hakem değerlendirme sürecindeki temel adımları kapsar. Derginin politikalarına ve gereksinimlerine bağlı olarak, bazı ek adımlar veya varyasyonlar da olabilir. Bu sürecin amacı, derginin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için makaleleri titizlikle değerlendirmek ve yayınlanabilirliğini belirlemektir.