Özel Eğitim Okullarında Eğitim Alan Öğrencilerin Velilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersleri Beklentileri

Yazarlar

  • Beyza Dülger Keçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885645

Anahtar Kelimeler:

engelli bireyler, beden eğitimi ve spor, özel eğitim , özel eğitim uygulama okulları

Özet

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim okullarında beden eğitimi ve spor derslerine yönelik veli beklentilerini incelemek ve bu beklentileri çeşitli değişkenlere göre analiz etmektir. Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerin ebeveynleri ve yasal vasileri oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 256 kadın ve 76 erkek olmak üzere rastgele seçilen 332 kişidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ebeveyn Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle parametrik testler kullanılmıştır.  Ebeveynlerin beklenti düzeylerini belirlemek için tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, kadın katılımcıların beden eğitimi dersinden beklentilerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ebeveyn tutum ölçeğinin işlevsel, destekleyici ve önem alt boyutları ile yaş grupları arasında 29 yaş ve altı katılımcılar lehine, 40 yaş ve üstü katılımcılar lehine anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca, lisansüstü eğitime sahip katılımcılar, daha düşük eğitim seviyesine sahip olanlara kıyasla beden eğitimi derslerine yönelik daha yüksek beklentilere sahiptir. Sonuç olarak, ebeveynlerin özel eğitim okullarındaki beden eğitimi derslerine yönelik beklentileri orta düzeyde bulunmuştur. Bu bulgular, sporun engelli bireyler üzerindeki yararlı etkisine ilişkin ebeveyn farkındalığının artırılmasının ve bu nüfus arasında geniş katılımı teşvik etmek için spora yönelik tutumlarının değiştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Referanslar

Arlı, M., & Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Gazi Kitabevi. Ankara.

Beyazoğlu, G. (2014). Oyun ve su terapilerinin otizm tanısı almış bir çocukta gözlenen davranış bozukluklarının azaltılması üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Yayın No. 650549) [Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Cohen, C. (2005). Influence of parental beliefs on attitudes and exercise levels in middle school children [Unpublished thesis, Unpublished honours thesis]. Florida State University.

Çamlıyer, H. (1994). Eğitilebilir zeka düzeyindeki çocuklarda hareket eğitiminin algısal gelişim düzeylerine etkileri (Yayın No. 32541) [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Çamlıyer, H., & Çamlıyer, H. (2011). Çocuk hareket eğitimi ve oyun. Can Ofset. Manisa.

Doğduay, G. (2013). Engelli bireye sahip ebeveynlerde sporun yaşam kalitesine etkisi (Yayın No. 336014) [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Gür, A. (2001). Özürlülerin sosyal yaşama uyum süreçlerinde sportif etkinliklerin rolü. T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. Ankara.

Güzel, A. N., & Kafa, N. (2016). Engellilerde spor ve sınıflandırma. Gazi Kitapevi Yayınları. Ankara.

Haris, K. W. (1999). Parental expectations of high school interscholastic athletic activities [Doctoral thesis, Virginia State University]. Amerika.

İlhan, E. L. (2007). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve spor aktivitelerinden ruhsal uyum düzeylerine etkisi (Yayın No. 218491) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

İnan, M. (2009). Kamu ve özel eğitim kurumlarında beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi (Yayın No. 242809) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri (Yayın No. 2225517) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2012). Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sorunlar, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(3), 35-49.

Özsoy, Y., Özyürek, M., & Eripek, S. (1992). Özel eğitime giriş (3. baskı). Karatepe Yayınları. Ankara.

Tanrıyeri, Y. (2010). İlkögretim, I, II, III, IV, V. sınıflarında beden ve oyun eğitimine verilen önem. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(4), 154-156.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-27

Nasıl Atıf Yapılır

Dülger, B. (2024). Özel Eğitim Okullarında Eğitim Alan Öğrencilerin Velilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersleri Beklentileri . InnovatioSports Journal , 2(1), 49–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885645