Liselerdeki Kız Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Tutumları ile Gençlik Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885541

Anahtar Kelimeler:

beden eğitimi, kız öğrenci , liderlik, lise

Özet

Bu çalışma, lise düzeyindeki kız öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerine olan tutumlarını ve gençlik liderlik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Aydın İli'ndeki lise düzeyindeki kız öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem, toplamda 456 kişiden oluşmaktadır, bunların 245'i imam hatip lisesi öğrencisi ve 211'i özel lise öğrencisidir. Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği ve Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir ve tanımlayıcı istatistikler ile Bağımsız İki Örneklem T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon testi gibi analizler uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerine olan tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu ve gençlik liderlik özelliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, anne ve baba eğitim durumu ile yöneticilik, başkanlık, kaptanlık deneyimine sahip olmanın grup becerileri ve gençlik liderlik özellikleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerine olan tutumları ile gençlik liderlik özellikleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Referanslar

Akbulut, V., & Öncü, E. (2021). Öğretmen liderlik stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1), 164-178. http://doi.org/10.33689/spormetre.770272

Büyüköztürk, Ş. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Cansoy, R., & Turan, S. (2016). Gençlik liderlik özellikleri ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.

Cevahircioğlu, B., & Çakıcı, H. A. (2022). Sporcuların karakter özelliklerine göre liderlik yönelimlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 688-701. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1118583

Çetinöz, F., Uygun, O., & Yildiz, K. (2021). Liderlik yönelimi ile sportmenlik yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 184-197.

Demir, C., Yılmaz, M. K., & Çevirgen, A. (2010). Liderlik yaklaşımları ve liderlik tarzlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 129-152.

Demirhan, G., & Altay, F. (2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor tutum ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.

Erhan, S. E., & Tamer, K. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersi için gereken tesis araç-gereç durumları ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 57-66.

Göksel, A. G., & Caz, Ç. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.22396/sbd.2016.0

Gönen, A. B. (2021). Faal hakemlerin liderlik özellikleri ile empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayın No. 680241) [Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Güllü, M., Cengiz, Ş. Ş., Öztaşyonar, Y., & Kaplan, B. (2016). Ortaokul öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 49-61.

Güngör, N. B., & Yenel, F. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin epistemolojik inançlari ile liderlik özellikleri arasindaki ilişkinin incelenmesi. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 39-55.

Hünük, D., & Demirhan, G. (2003). İlköğretim sekizinci sınıf, lise birinci sınıf ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14(4), 175-184.

Kannan, B. (2015). Attitude of higher secondary students towards physical education. International Journal of Teacher Educational Research, 4(1), 19-25.

Keskin, N., Öncü, E., & Küçük Kılıç. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. SPORMETRE Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 93-107. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000287

Keskin, Ö. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Sakarya ili örneği (Yayın No. 396098) [Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Kurtyemez, H. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin liderlik özellikleri ile başarı yönelimleri arasındaki ilişki: Samsun ili örneği (Yayın No. 667096) [Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Şişko, M., & Demirhan, G. (2000). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).

İndir

Yayınlanmış

2024-03-27

Nasıl Atıf Yapılır

Afşin, A. C. (2024). Liselerdeki Kız Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Tutumları ile Gençlik Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi. InnovatioSports Journal , 2(1), 26–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885541