Spora Yeni Başlayan 8-9 Yaş Çocukların Bazı Biyomotorik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885598

Anahtar Kelimeler:

spor, antrenman, biyomotorik , performans

Özet

Bu çalışma, spora yeni başlayan 8-9 yaş grubundaki çocukların düzenli antrenman programlarının biyomotor gelişimleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında, katılımcıların esneklik, çeviklik, dikey sıçrama ve 20 metre sürat gibi biyomotorik özellikler üzerinde yapılan test sonuçları incelenmiştir. Çalışma, 8-9 yaş arasındaki spora yeni başlayan haftada 2 gün 1’ er saat antrenman yapan 14 erkek, 11 kadın toplamda 25 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Spora yeni başlayanların yaş ortalaması 8±0.7 yıl, boy uzunluğu 128±36 cm, vücut ağırlıkları ise 27±12 kg olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler, araştırmanın amaçlarına uygun olarak SPSS 29.00 paket istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada normalik testi, frekans ve paired sample t-test ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, esneklik, çeviklik ve 20 metre sürat testlerinde spora yeni başlayan çocuklar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak, dikey sıçrama ve geriye top fırlatma gibi alanlarda anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Çalışmanın sonuçları, spora yeni başlayan çocukların biyomotorik özelliklerinin geliştirilmesinde antrenman programlarının etkili olabileceğini ve spesifik becerilerin gelişimi için uzun vadeli ve spesifik antrenmanların gerekliliğini vurgulamaktadır.

Referanslar

Anıl, F., Erol, E., & Pulur, A. (2001). Pliometrık çalışmaların 14-16 yaş grubu bayan basketbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 19-26.

Arslan, F., Kaplan, T., & Sanioğlu, A. (2007, Kasım 9-11). İlköğretim okullarındaki 8-13 yaş grubu öğrencilerin yetenek ve performans profillerinin tespiti [IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi]. Antalya, Türkiye.

Asadi, A. (2013). Effects of in-season short-term plyometric training on jumping and agility performance of basketball players. Sport Sciences for Health, (9), 133-137.

Atasoy, H. (2018). Yüzme antrenmanlarının; 8-10 yaş performans grubu yüzücülerinin serbest stil dereceleri ile bazı antropometrik ve motorik özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayın No. 503367) [Yüksek Lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Bozkurt, S., Bal, M., Kırbayır, B., & Erkut, O. (2016, Kasım 1-4). Fiziksel etkinlik kartlarının yer değiştirme ve dengeleme hareketleri gelişimine etkisi; Beykoz ilçesi pilot ilkokul uygulaması [14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi]. Antalya, Türkiye.

Can, S. (2007). 10 -12 yaş grubundaki erkek tenisçiler masa tenisçiler aynı yaş grubu sedanterlerin reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması (Yayın No. 225748) [Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Çelik, A., Günay, E., & Aksu, F. (2013). 7-9 Yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi. DEU Tıp Dergisi, 27(1), 7-13.

Davaran, M., Elmieh, A., & Arazi, H. (2014). The effect of a combined (plyometric-sprint) training program on strength, speed, power and agility of karate-ka male athletes. Research Journal of Sport Sciences, 2(2), 38-44.

Diker, G., & Müniroğlu, S. (2016). 8-14 yaş grubu futbolcuların seçilmiş fiziksel özelliklerinin yaş gruplarına göre incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 45-52. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000283

Ekmekçi, R., & Ekmekçi, Y. A. (2010). Spor pazarlaması. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 1(1), 23-29.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) (2024). Sporcu yetiştirme daire başkanlığı türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı genel tarama test ve ölçümler. Retrieved February 10, 2024, from https://sportifyetenektaramasi.gsb.gov.tr

Gül, G. K. Seyrek, E., & Sugurtin, M. (2006, Kasım 3-5). 10-12 yaş atletizm spor eğitimi alan ve almayan erkek çocuklar arasındaki bazı antropometrik ve motorik özelliklerin karşılaştırılması [9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi]. Muğla, Türkiye.

Jovanovic, M., Sporis, G., Omrcen, D., & Fiorentini, F. (2011). Effects of speed, agility, quickness training method on power performance in elite soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(5), 1285-1292.

Khodaei, K., Mohammadi, A., & Badri, N. (2017). A comparison of assisted, resisted, and common plyometric training modes to enhance sprint and agility performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(10), 1237-1244.

Koçyiğit, B., & Şahinler, Y. (2019). 12-14 yaş tenisçilerde teknik antrenman programlarının bazı biyomotorik ve teknik gelişimleri üzerine etkilerinin araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 85-95.

Orhan, S., Pulur, A., & Erol, A. E. (2008). İp ve ağırlıklı ip çalışmalarının basketbolcularda bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(4), 205-210.

Özmen, Ö. (1999). Çağdaş sporda eğitim üçgeni (2.baskı). Bağırgan Yayınevi. Ankara.

Sporis, G., Milanovic, L., Jukic, I., Omrcen, D., & Molinuevo, J. S. (2010). The effect of agility training on athletic power performance. Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology, 41(1), 65-72.

Şahan, H. (2007). Üniversite ögrencilerinin sosyallesme sürecinde spor aktivitelerinin rolü (Yayın No. 211047) [Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Tamer, K. (2000). Sporda fiziksel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi (2. baskı). Bağırgan Yayınevi. Ankara.

Thomas, K., French, D., & Hayes, P. R. (2009). The effect of two plyometric training techniques on muscular power and agility in youth soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(1), 332-335.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-27

Nasıl Atıf Yapılır

Erensayın, E. (2024). Spora Yeni Başlayan 8-9 Yaş Çocukların Bazı Biyomotorik Özelliklerinin İncelenmesi. InnovatioSports Journal , 2(1), 39–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885598